Оюутан танд Сургалтын албаараа дамжуулан дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.Үүнд:

1. Суралцагчын суралцах үйл ажиллагааг дэмжихтэй холбогдуулан:

 • Хичээл, мэргэжил сонгоход зөвлөгөө өгч, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа болон бусад шаардлагатай мэдээллээр хангах;
 • Суралцагчын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч, хариу өгөх, холбогдох нэгжээр шийдвэрлүүлэх;
 • Суралцагчын суралцах хугацааны холбогдох тодорхойлолт олгох;
 • МБДС-ийн хичээлийн жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа, Эрдмийн баяр зэрэг сургалттай холбоотой тэмдэглэлт үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах;

2. Суралцагчын суралцах хугацаанд гарч буй нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч, тусламж дэмжлэг үзүүлэхтэй холбогдуулан:

 • Оюутныг дотуур байранд оруулах;
 • Суралцагчийн эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Суралцагчын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа хийж оюутанд мэдээлэх, хөдөлмөрийн харилцаа, зах зээлд бэлтгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Суралцагчын нийгмийн бусад шаардлагатай үйлчилгээнд хамруулах;
 • Оюутны байгууллагуудтай хамтран ажиллах;
 • Суралцагчын соёл, хүмүүжил, урлаг, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах.

Та доорхи бичиг баримтуудыг Сургалтын албанаас авч болно. Үүнд:

 • Дүнгийн тодорхойлолтыг хэвлүүлэнэн авч СА-ны эрхлэгчийн гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулна.
 • Чөлөө авахад чөлөө хүсэх маягтыг СА-ны оюутны бүртгэл хариуцсан мэргэжилтнээс авч бөглөн зааварлагчид өгнө.
 • Үргэлжлүүлэн суралцах хүсэлт гаргахдаа СА-ны мэргэжилтэнд хандана.
 • Хичээлийн хуваарь, хичээл сонголт, баталгаажуулалт хийхтэй холбоотой асуудал гарвал СА-ны мэргэжилтэнд хандана.

2015.05.01 read count: 842