ЭШС-ны нийтлэлүүд

 • Д.Пүрэв. Аж үйлдвэрийн нөөц ашиглэлтын эдийн засгийн асуудал. УБ, МБДС, 2004, 200х
 • П.Наранцэцэг. Монгол менежмент. УБ, 2003, 97х
 • П.Наранцэцэг. Бизнесийн ёс зүй. УБ, 2005, 130х
 • П.Наранцэцэг. Менежментийн монгол хэв маяг. УБ, 2007, 228х
 • Д.Өнөрсайхан. Эдийн засгийн онолын үндэс. УБ, МБДС, 2006, 182х
 • Ж.Энхбаяр. Дээд математикийн бие дааж бодох бодлогууд. УБ, МБДС, 2006, 114х
 • И.Нямсүрэн. Adobe Pagemaker 7.0. УБ, МБДС, 2006, 128х
 • Б.Түмэнцэцэг. Adobe Photoshop CS, УБ, МБДС, 2007, ....х
 • Ц.Цэцэгмаа, Я.Золзаяа. НББ-ийн үндэс хичээлийн бодлого, дасгалын хураамж. УБ, МБДС, 2008, 76х
 • Л.Л.Тихомирова, Ц.Болормаа, Б.Түмэнжаргал. Учебное пособие по русскому языку. УБ, Монгол бизнес институт. 2008, 148с
 • Б.Түмэнцэцэг. Компьютерийн хэрэглээний программуудын тест, дасгалын эмхтгэл. УБ, МБДС, 2009, 126х