Эрдэнэбилэг С. Дэлхийн мөнгөний өгөөж: Санхүүгийн зах зээл -Сурах бичиг II./ Ред. Ц. Нямцэрэн.-УБ: 2010. -240 х.

Энэхүү бүтээлд онол практикийн судалгааны дагуу  нэгд,Валют арилжааны онолын шинэ суурь мэдлэгийг илрүүлж тодорхойлох, хоёрт, онол байгуулах арга зарчмуудыг эрж хайх томъёолох, гуравт,  Шинэ баримтжуулалтуудыг тайлбарлах, асуудлыг шийдвэрлэх зэргээр санхүүгийн зах зээл, онцгойлбол валют арилжааны тайлбар- зураглалыг гаргасан болно.

2014.06.28 read count: 32