Эрдэм шинжилгээний ажлын зорилго, чиглэл

МБДС нь Эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндсэн чиглэлээ улс орны нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээ, тэнхимүүдийн мэргэжлийн чиглэл, онцлогтой уялдуулан тодорхойлж,

  • Бизнесийн удирдлагын тэнхим; эдийн засаг, бизнес, менежмент, маркетинг
  • Санхүү, НББ, Шинжилгээний тэнхим; банк, санхүү, шинжилгээ, татвар, аудит
  • Мэдээлэл технологийн тэнхим; мэдээлэл зүй, техник технологи, математик
  • Гадаад хэлний тэнхим; гадаад хэлнүүдийн зэрэгцүүлсэн судалгаа, хэл шинжлэлийн чиглэлээр судалгаа хийхийн зэрэгцээ
  • Сургалтын агуулга, үр дүнд нөлөөлөх, хүртээмжтэй, чанартай онол-арга зүйн судалгаа хийхэд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна.