Эрдмийн зөвлөл

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд батлах тухай Монгол Улсын Дээд боловсролын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

Нэг. Тус сургуулийн эрдмийн зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр шинэчлэн баталсугай. Үүнд:

Дарга: Ж.Энхбаяр Доктор, Ph.D, дэд профессор

Нарийн бичгийн дарга: Ю. Цэндээ Доктор, Ph.D, дэд профессор

Гишүүд:

Б.Эрдэнэсүрэн Доктор, Ph.D, профессор

Ж.Ядамсүрэн Доктор, Ph.D, профессор

Я.Шуурав Доктор, Ph.D, профессор

Д.Гомбо Доктор, Ph.D, профессор

Д.Чимгээ Доктор, дэд профессор

Я.Мишиглүндэн Дэд профессор

Хоёр. Эрдмийн зөвлөлийг холбогдох журамд заасны дагуу хуралдуулж, шийдвэрийг тухай бүр нь танилцуулж байхыг эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ( )-д үүрэг болгосугай

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ С.ЦАГААНХҮҮ