Энхболд Д. Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл: Онол ба дадлага./ Ред. Б. Оюунцэцэг.-УБ: Арилдал хэвлэлийн компани, 2013.-835 х.

 “Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл” сурах бичиг нь санхүүгийн бүртгэлийн ахисан түвшний асуудлуудаас гадна анхан шатны ойлголтууд, тухайлбал хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн өртгийн ба өмчийн аргын ялгаа зэрэг асуудлуудыг дэлгэрэнгүй тусган оруулсан байна.

2014.06.28 read count: 195