Шинэ номын мэдээ

 • Бадамрагчаа Н, Шинэ-Өлзий Н. Санхүүгийн бүртгэлийн бодлого дасгалын хураамж. /Ред. Ж. Нямсүрэн.-УБ: Мөнх Дардас хэвлэлийн компани, 2013. 216 х.
  Бадамрагчаа Н, Шинэ-Өлзий Н. Санхүүгийн бүртгэлийн бодлого дасгалын хураамж. /Ред. Ж. Нямсүрэн.-УБ: Мөнх Дардас хэвлэлийн компани, 2013. 216 х.

  СТОУС болон бусад нөхцөл байдалд уялдуулж бодлого дасгалуудыг нэмж сайжруулснаар “ Санхүүгийн бүртгэл” хичээлээр олж авсан үндсэн ойлголтуудыг бататгах, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэхэд ач холбогдолтой.

 • Ганцэцэг Ц, Батзориг Ш. Бичиг хэрэг зүй./ Ред. Б. Батсайхан, С. Цээпил. –УБ: Инжи Агат ХХК, 2012. – 299 х.
  Ганцэцэг Ц, Батзориг Ш. Бичиг хэрэг зүй./ Ред. Б. Батсайхан, С. Цээпил. –УБ: Инжи Агат ХХК, 2012. – 299 х.

  Энэ ном нь Нарийн бичгийн даргын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичиг боловсруулах холбогдох загваруудын хамт гаргасан албан хэргийн ажилтны ширээний ном болсон байна.

 • Золзаяа Я, Цэцэгмаа Ц. Санхүүгийн бүртгэлийн бодлого дасгалын эмхэтгэл. /Ред. Я. Мишиглүндэн. –УБ: МБДС, 2013. -113.
  Золзаяа Я, Цэцэгмаа Ц. Санхүүгийн бүртгэлийн бодлого дасгалын эмхэтгэл. /Ред. Я. Мишиглүндэн. –УБ: МБДС, 2013. -113.

  Энэхүү бодлого дасгалын тестийг энгийн, сонголтот мөн бодлогыг хөнгөн (C), хүндэвтэр (B), хүнд (A) түвшингээр ангилж, мэргэжлийн англи үг хэллэгүүдийг эзэмшүүлэх зорилгоор бүлэг тус бүрд 5-6 тест бодлогыг англи хэл дээр оруулсан байна.

 • Нямсүрэн Ж, Шинэ-Өлзий Н. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс: Сурах бичиг./ Ред. Ж. Нямсүрэн. –УБ: “ Мөнх Дардас” компани, 2013.- 300 х.
  Нямсүрэн Ж, Шинэ-Өлзий Н. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс: Сурах бичиг./ Ред. Ж. Нямсүрэн. –УБ: “ Мөнх Дардас” компани, 2013.- 300 х.

  Нятлан бодох бүртгэлийн үндэс ном нь их, дээд сургууль, коллежийн оюутан, нягтлан бодох бүртгэлийг сонирхон судалж байгаа хүмүүст нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх үндсэн суурь ойлголтыг бие дааж эзэмших, эзэмшсэн мэдлэгээ шалгаж ярилцах асуудлууд, бие дааж гүйцэтгэх дасгал ажлуудын тусламжтай бататгах боломж олгосон болно.

 • Энхболд Д. Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл: Онол ба дадлага./ Ред. Б. Оюунцэцэг.-УБ: Арилдал хэвлэлийн компани, 2013.-835 х.
  Энхболд Д. Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл: Онол ба дадлага./ Ред. Б. Оюунцэцэг.-УБ: Арилдал хэвлэлийн компани, 2013.-835 х.

   “Ахисан түвшний санхүүгийн бүртгэл” сурах бичиг нь санхүүгийн бүртгэлийн ахисан түвшний асуудлуудаас гадна анхан шатны ойлголтууд, тухайлбал хөрөнгө оруулалтын бүртгэлийн өртгийн ба өмчийн аргын ялгаа зэрэг асуудлуудыг дэлгэрэнгүй тусган оруулсан байна.

 • Одгэрэл А, Гантулга Г, Өлзиймаа Д. Санхүүгийн бүртгэл. / Ред. Н.Бадамрагчаа. –УБ: Одсар Инк ХХК, 2013. – 423 х.
  Одгэрэл А, Гантулга Г, Өлзиймаа Д. Санхүүгийн бүртгэл. / Ред. Н.Бадамрагчаа. –УБ: Одсар Инк ХХК, 2013. – 423 х.

  Санхүүгийн бүртгэл сурах бичигт онолын үндсэн ойлголтууд, баримтжуулалт болон шийдвэр гаргалтанд санхүүгийн мэдээллийг хэрхэн ашиглах, гол нэр томъёонуудыг англи, монгол хэлээр бичсэн, тухайн сэдвийн үндсэн ойлголтыг ойлгосон эсэхийг шалгах тест болон ойлголтыг хамарсан асуудал шийдвэрлэх бодлогууд оруулсан байна.

 • Алтанзаяа Г. Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ: Сурах бичиг./ Ред. Б. Болормаа. –УБ: Сэлэнгэ пресс ХХК, 2014. -275 х.
  Алтанзаяа Г. Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ: Сурах бичиг./ Ред. Б. Болормаа. –УБ: Сэлэнгэ пресс ХХК, 2014. -275 х.

  Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын агуулгыг энгийн ойлгомжтой, цэгцтэй байдлаар жишээгээр тайлбарлаж, глобал стандартын зүйл заалттай уялдуулан хэрэглэсэн, санхүүгийн тайлангийн маягттай нийцүүлэн гаргасан сурах бичиг юм.

 • Баялаг Г, Лхагвадулам Ц, Цэцэгмаа Т. Нягтлан бодох бүртгэл: Бодлого дасгалын хураамж. –УБ: “Од свит” ХХК-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2013. -192 х.
  Баялаг Г, Лхагвадулам Ц, Цэцэгмаа Т. Нягтлан бодох бүртгэл: Бодлого дасгалын хураамж. –УБ: “Од свит” ХХК-ийн хэвлэх үйлдвэр, 2013. -192 х.

  Энэхүү гарын авлага нь нягтлан бодох бүртгэлийн дунд шатны нягтлан бодох бүртгэл, ахисан шатны нягтлан бодох бүртгэл, зардлын бүртгэл, удирдлагын бүртгэл хичээлийн онолыг хураангуйлан схемлэсэн бөгөөд онолын мэдлэг шалгах хүрээнд энгийн болон бодолттой тест, бодлого зэргээс бүрдсэн.

 • Эрдэнэбилэг С. Ашигт малтмалын нөөцийг үнэлэх нь: Онол, алгоритм, бодлого, шинэ мэдлэг.-УБ: 2013. -138 х.
  Эрдэнэбилэг С. Ашигт малтмалын нөөцийг үнэлэх нь: Онол, алгоритм, бодлого, шинэ мэдлэг.-УБ: 2013. -138 х.

  Үндэсний хүрээнд өөрийн баялаг-ашигт малтмалын өгөгдлийг Олон улсын үнэлгээний стандарт, заавар, арга, хандлагыг ашиглан тухайн өгөгдлийг хэрхэн үнэлж, цэгнэх арга замын талаар бичсэн болно. Ашигт малтмалын чиглэлээр бизнес эрхлэгчид, мэргэжлийн судлаачид, уул уурхайн салбарын эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн байгууллага, хувь хүмүүст зориулсан болно.

 • Эрдэнэбилэг С. Дэлхийн мөнгөний өгөөж: Санхүүгийн зах зээл -Сурах бичиг II./ Ред. Ц. Нямцэрэн.-УБ: 2010. -240 х.
  Эрдэнэбилэг С. Дэлхийн мөнгөний өгөөж: Санхүүгийн зах зээл -Сурах бичиг II./ Ред. Ц. Нямцэрэн.-УБ: 2010. -240 х.

  Энэхүү бүтээлд онол практикийн судалгааны дагуу  нэгд,Валют арилжааны онолын шинэ суурь мэдлэгийг илрүүлж тодорхойлох, хоёрт, онол байгуулах арга зарчмуудыг эрж хайх томъёолох, гуравт,  Шинэ баримтжуулалтуудыг тайлбарлах, асуудлыг шийдвэрлэх зэргээр санхүүгийн зах зээл, онцгойлбол валют арилжааны тайлбар- зураглалыг гаргасан болно.