Удирдамжууд

  1. Эссэ бичих
  2. Курсын ажил бичих
  3. Төсөл бичих
  4. Магистрын судалгааны ажил

Дадлагын удирдамжууд

Мэргэшүүлэх

  1. Эдийн засаг - менежер
  2. Маркетингийн менежер
  3. Програм хангамж

Үйлдвэрлэл

  1. Эдийн засаг - менежер
  2. Маркетингийн менежер
  3. Програм хангамж

2015.04.28 read count: 951