Татварын эдийн засаг, ня-бо

Дээд сургуулийн сургалтын стандартыг бүрэн хангасан Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу НББ-ийг хөтлөх, зохион байгуулах онолын болон практик чадварыг бүрэн эзэмшсэн бизнесийн байгууллагуудад санхүүгийн бүртгэл хөтлөж, санхүүгийн тайлан бие даан бэлтгэх чадвартай бизнесийн удирдлагын бакалавр байна.

2015.01.20 read count: 925