Нямсүрэн Ж, Шинэ-Өлзий Н. Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс: Сурах бичиг./ Ред. Ж. Нямсүрэн. –УБ: “ Мөнх Дардас” компани, 2013.- 300 х.

Нятлан бодох бүртгэлийн үндэс ном нь их, дээд сургууль, коллежийн оюутан, нягтлан бодох бүртгэлийг сонирхон судалж байгаа хүмүүст нягтлан бодох бүртгэлийн талаарх үндсэн суурь ойлголтыг бие дааж эзэмших, эзэмшсэн мэдлэгээ шалгаж ярилцах асуудлууд, бие дааж гүйцэтгэх дасгал ажлуудын тусламжтай бататгах боломж олгосон болно.

2014.06.28 read count: 408