Интернэт, лаборатори

  1. Санхүүгийн интерактив Diamond програм суурилагдсан -1
  2. Интернэт сүлжээнд холбогдсон-1
  3. Статистик тооцооллын -1 лабораториудтай

Сургууль нь Интернэт төв, компьютерийн сургалтын 3 лабораторитой ба лабораториуд нь өндөр хурдны хөдөлгөөнт Wireless интернэтэд холбогдсон, сургалтанд ашиглагддаг хэрэглээний болон мэргэжлийн програм хангамжууд иж бүрэн суурилуулагдсан өндөр хүчин чадал бүхий Core2 компьютерүүдтэй.

Вэб сайтаараа дамжуулан сүүлийн үеийн шинэ мэдээ мэдээлэл авах, багш, оюутны програмаа ашиглан багш, онлайнаар суралцагчдын дүн, сургалтын орчны файлуудаа оруулах, оюутнууд дүнгээ харах, лекц, семинар, бие даалт, тест, гэрийн даалгавар, курсын ажил, удирдамжууд зэрэг сургалтын орчны файлуудаа солилцож харилцан уялдаатай ажилласаар ирсэн.

2015.05.01 read count: 814