Золзаяа Я, Цэцэгмаа Ц. Санхүүгийн бүртгэлийн бодлого дасгалын эмхэтгэл. /Ред. Я. Мишиглүндэн. –УБ: МБДС, 2013. -113.

Энэхүү бодлого дасгалын тестийг энгийн, сонголтот мөн бодлогыг хөнгөн (C), хүндэвтэр (B), хүнд (A) түвшингээр ангилж, мэргэжлийн англи үг хэллэгүүдийг эзэмшүүлэх зорилгоор бүлэг тус бүрд 5-6 тест бодлогыг англи хэл дээр оруулсан байна.

2014.06.28 read count: 293